1st Batch PGT s

 (Year:2019---2022)

Name

 

Dr.Krisha  Rani  Bordoloi

 

Dr.Subhadeep Sarkar

 

Dr.Jyostna Dutta

 

Dr.Hilan Chakraborty

 

Dr.Sangita Kr. Yadav

 

Dr.Anannya Gogoi

 

Dr.Lona Sonowal

 

Dr.A.S.Sathish Kumar

2 nd batch PGT s

(Year:2020---2023)

Name

 

Dr.Diptendu Mandal

 

Dr.Priti Rekha Bora

 

Dr.Syeda Farhin Nahid

 

Dr.Kaberi Petal

 

Dr.Dhanjit Das

 

Dr.Gunjan Saha

 

Dr.Jugabrat Mishr

 

Dr.Manoj Yadav