1 st Batch (Year:2019-2022)

Names

 

Dr.Th.Povziivei

 

Dr.Sodagor Singha

 

Dr.Shabeer  B.S

 

Dr.Pranjeet Kalita

 

Dr.Biswajit Saikia

 

Dr.Pritam Deb( Resigned )

2 nd  Batch (Year:2020-2023)

Names

 

Dr.Debdeep Karak

 

Dr.Bikash Pratim Gogoi

 

Dr.Sikhar Jyoti Bhuyan

 

Dr. Saiful Islam

 

Dr.Imdadur Rahman Sarkar

 

Dr.Protul Kumbang