1 st Batch (Year:2019-2022)

Names

 

Dr.Th.Povziivei

 

Dr.Sodagor Singha

 

Dr.Shabeer  B.S

 

Dr.Pranjeet Kalita

 

Dr.Biswajit Saikia

 

Dr.Pritam Deb( Resigned )

2 nd  Batch (Year:2020-2023)

Names

 

Dr.Debdeep Karak

 

Dr.Bikash Pratim Gogoi

 

Dr.Sikhar Jyoti Bhuyan

 

Dr. Saiful Islam

 

Dr.Imdadur Rahman Sarkar

 

Dr.Protul Kumbang

3rd  Batch (Year:2021-2024) Names
  Dr. Prasenjit Pathak
  Dr. R. Arjun
  Dr. Bhawesh Kumar Jha
  Dr. Souharda Chatterjee
  Dr. Hrishikesh Goswami
  Dr. Indranil Rabha
4th  Batch (Year:2022-2025) Names
  Dr. Abhishek Boruah
  Dr. Gaurov Jyoti Nath
  Dr. Pankaj Sarmah
  Dr. Dimarikhi Barman
  Dr. Debasis Tarai
  Dr. Ajin Salim
5th  Batch (Year:2023-2026) Names
  Dr. Pritish Pegu
  Dr. Hrishikesh Bora
  Dr. Jaydev Barapatre
  Dr. Ashok Pattanayak
  Dr. Sudipta Nath
  Dr. Chandra Laimayum