Second year PGTs

1. Dr. Biswajit Bora- 9957484533

2. Dr. Abhinab Bhuyan- 7002582869

3. Dr. Hiramoni Haloi- 7002651719

4. Dr. Nayana Talukdar- 7002485143

5. Dr. Jayashree Das- 7002105696

6. Dr. Sanchita Paul- 9678801472

7. Dr. Rajashree Khound- 9435097899

 

First year PGTs

 

1. Dr. Abir Kumar Boruah- 7002280026

2. Dr. Amlan Baruah- 7002186366

3. Dr. Neha Kaushik- 8595497892

4. Dr. Ujjal Pradip Dutta- 9854402502

5. Dr. Basudev Narah- 9101124048

6. Dr. Maheshri Deshpande- 9403674076

7. Dr. Gitashree Bora- 9365885528