Batch (Year : 1st Batch)

Batch (Year :  2nd  Batch)

Dr. Shruti  Bora                   

Dr. Abhin  S

Dr. Hadly  P Eldho

Dr. Aparajita Kshattry

Dr. Sujay G Patil

Dr. Sreelekshmi Uday

Dr. Bikashita  Mahanta

Dr. Kangkan Saharia

Dr. Sandeep  Kumar Baranwal

Dr. Dorothy Gargo

 

Dr. Trishna Moral