Batch (Year : 1st Batch)

Batch (Year :  2nd  Batch)

Dr. Shruti  Bora                   

Dr. Abhin  S

Dr. Hadly  P Eldho

Dr. Aparajita Kshattry

Dr. Sujay G Patil

Dr. Sreelekshmi Uday

Dr. Bikashita  Mahanta

Dr. Kangkan Saharia

Dr. Sandeep  Kumar Baranwal

Dr. Dorothy Gargo

 

Dr. Trishna Moral

Batch (Year : 3rd Batch) Batch (Year : 4th Batch)

Dr. Anurag Dutta

Dr. Priyam Deka

Dr.Sreejit S.S

Dr.Kumar Jyoti Deb

Dr. Nairita Patgiri

   

Dr. Priya Saikia

Dr. Nimisha K.S

Dr. Madhav Pirtani

Dr. Devalina Bhagawati

Dr.Kendre Datta Ramrao

Dr. Animol Aktar Laskar