Batch (Year)

Name

2019

Dr. Pallabi Bhattacharjee

2019

Dr. Mirza Mahidul Islam

2019

Dr. Pallavi Das

2020

Dr. Ananta Biswas

2020

Dr. Kanchan Chaudhary

2020

Dr. Rupalim Sarma

2021

Dr. Rehena Aktara

2021

Dr. Asmita Sharma

2021

Dr. Ankit Das

2022

Dr. Ruchita Poddar

2022

Dr. Priyamvada Debta

2022

Dr. Ananya Phukan

2023

Dr. Supratim Roy

2023

Dr. Ankit Thakral

2023

Dr. Nicholson P. Syiem